Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Audyt prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych w ramach programów Unii Europejskiej i programów pomocowych innych instytucji międzynarodowych. Przeglądy sprawozdań finansowych. Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości także z uwzględnieniem MSSF. Obsługa kadr i płac. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Rozliczenia z urzędami podatkowymi i ZUS.


zobacz wiecej


Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników w tym biegłych rewidentów i pracowników, posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikaty wydane przez Ministerstwo Finansów).


Spółka jest podmiotem gospodarczym, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1010, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

zobacz wiecej


  • Badanie sprawozdań finansowych,
  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
  • Doradztwo podatkowe,
  • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

zobacz wiecej